﷼350,000
سالانه
پلن اول ایران
ظرفیت
5GB SSD
ترافیک ماهانه
50GB
سیستم عامل
Linux64
پنل مدیریت
cPanel
تعداد سایت
5
﷼750,000
سالانه
پلن دوم ایران
ظرفیت
10GB SSD
ترافیک ماهانه
100GB
سیستم عامل
Linux64
پنل مدیریت
cPanel
تعداد سایت
10
﷼1,050,000
سالانه
پلن سوم ایران
ظرفیت
15GB SSD
ترافیک ماهانه
150GB
سیستم عامل
Linux64
پنل مدیریت
cPanel
تعداد سایت
15
﷼1,650,000
سالانه
پلن چهارم ایران
ظرفیت
20GB SSD
ترافیک ماهانه
200GB
سیستم عامل
Linux64
پنل مدیریت
cPanel
تعداد سایت
20
﷼2,350,000
سالانه
پلن پنجم ایران
ظرفیت
30GB SSD
ترافیک ماهانه
300GB
سیستم عامل
Linux64
پنل مدیریت
cPanel
تعداد سایت
30